Новини та оголошення

09 вере­сня 2022 р.

ДІ “УкрН­ДІ­во­до­ка­нал­про­ект” роз­ро­бле­но про­ект пер­шої реда­кції ДБН В.2.4–5:202Х “Хво­сто­схо­ви­ща і шла­мо­на­ко­пи­чу­ва­чі. Части­на І. Про­е­кту­ва­н­ня. Части­на ІІ. Будів­ни­цтво” (на замі­ну ДБН В.2.4–5:2012) та поясню­валь­ну запи­ску до ньо­го. Комен­та­рі та про­по­зи­ції про­си­мо над­си­ла­ти на еле­ктрон­ну адре­су: main@uvkp.com.ua

Відкрити документ  ДБН В.2.4–5:202Х “Хво­сто­схо­ви­ща і шла­мо­на­ко­пи­чу­ва­чі. Части­на І. Про­е­кту­ва­н­ня. Части­на ІІ. Будів­ни­цтво”
Відкрити документ  Поясню­валь­на запи­ска до ДБН В.2.4–5:202Х

22 липня 2021 р.

Про­ве­де­но уро­чи­стий захід, який при­свя­че­но 90-річ­чю засну­ва­н­ня інсти­ту­ту.
• При­ві­та­н­ня Міні­стра роз­ви­тку гро­мад та тери­то­рій Укра­ї­ни Оле­ксія Чер­ни­шо­ва.
• Гра­мо­та Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни.

18 люто­го 2021 р.

Дого­вір орен­ди №2209 інди­ві­ду­аль­но­го визна­че­но­го (неру­хо­мо­го) май­на, що нале­жить до дер­жав­ної вла­сно­сті від 28.12.2018 року.
Відкрити документ  Дого­вір орен­ди №2209

Архів новин та оголошень

02 бере­зня 2020 р.

Нака­зом ДП «УкрН­ДНЦ» від 02.03.2020 р. №50 прийня­то з нада­н­ням чин­но­сті з 01 липня 2021 р. ДСТУ 8994:2020 «Інже­нер­не обла­дна­н­ня будин­ків і спо­руд. Вузли облі­ку холо­дної питної води. Техні­чні вимо­ги».

03 жов­тня 2019 р.

ТК 306 «Інже­нер­ні мере­жі та спо­ру­ди»
Пер­ша реда­кція ДСТУ Б В.2.5-ХХ:20ХХ «Інже­нер­не обла­дна­н­ня будин­ків і спо­руд. Вузли облі­ку холо­дної питної води. Техні­чні вимо­ги»
Відкрити документ  Пер­ша реда­кція ДСТУ Б В.2.5-ХХ:20ХХ

Поясню­валь­на запи­ска до пер­шої реда­кції ДСТУ Б В.2.5-ХХ:20ХХ «Інже­нер­не обла­дна­н­ня будин­ків і спо­руд. Вузли облі­ку холо­дної питної води. Техні­чні вимо­ги»
Відкрити документ  Поясню­валь­на запи­ска до пер­шої реда­кції ДСТУ Б В.2.5-ХХ:20ХХ

Заува­же­н­ня та про­по­зи­ції можна нада­ва­ти:
Асо­ці­а­ція “Укр­во­до­ка­на­л­еко­ло­гія”
Адре­са: вул.Механізаторів, 10, Київ, Укра­ї­на, 03035
E-mail: ukrvodokanal@ukr.net
Кон­та­ктні номе­ра теле­фо­нів: +38(044)244–00-28 та +38(067)214–74-49.
Строк пода­н­ня комен­та­рів – 60 кален­дар­них днів з дня опри­лю­дне­н­ня пові­дом­ле­н­ня.

09 листо­па­да 2018 р.

10 жов­тня 2018 р. Кабі­нет Міні­стрів Укра­ї­ни затвер­див роз­ро­бле­ні Мін­еко­ном­ро­з­ви­тку Основ­ні заса­ди впро­ва­дже­н­ня полі­ти­ки вла­сно­сті щодо суб’єктів госпо­да­рю­ва­н­ня дер­жав­но­го секто­ру еко­но­мі­ки. Деталь­ні­ше озна­йо­ми­ти­ся із заса­да­ми дер­жав­ної полі­ти­ки вла­сно­сті можна за поси­ла­н­ням:

Відкрити документ  Основ­ні заса­ди впро­ва­дже­н­ня полі­ти­ки вла­сно­сті щодо суб’єктів госпо­да­рю­ва­н­ня дер­жав­но­го секто­ру еко­но­мі­ки

17 вере­сня 2018 р.

ДІ «УкрН­ДІ­во­до­ка­нал­про­ект» роз­ро­бив Оста­то­чну реда­кцію про­е­кту Змі­ни № 1 до:
ДБН В.2.5–64:2012 «Вну­трі­шній водо­про­від та кана­лі­за­ція. Части­на І. Про­е­кту­ва­н­ня. Части­на II. Будів­ни­цтво»
Відкрити документ  ДБН В.2.5.64:2012 Змі­на №1 Оста­то­чна реда­кція

ДБН В.2.5–74:2013 «Водо­по­ста­ча­н­ня. Зов­ні­шні мере­жі та спо­ру­ди. Основ­ні поло­же­н­ня про­е­кту­ва­н­ня»
Відкрити документ  ДБН В.2.5–74:2013 Змі­на №1 Оста­то­чна реда­кція

ДБН В.2.5–75:2013 «Кана­лі­за­ція. Зов­ні­шні мере­жі та спо­ру­ди. Основ­ні поло­же­н­ня про­е­кту­ва­н­ня »
Відкрити документ  В.2.5–75:2013 Змі­на №1 Оста­то­чна реда­кція

02 гру­дня 2017 р.

Як пере­мо­жець тен­дер­но­го від­бо­ру ДІ «УкрН­ДІ­во­до­ка­нал­про­ект» роз­ро­бляє Змі­ну № 1 до:
– ДБН В.2.5–64:2012 «Вну­трі­шній водо­про­від та кана­лі­за­ція. Части­на І. Про­е­кту­ва­н­ня. Части­на II. Будів­ни­цтво»;
– ДБН В.2.5–74:2013 «Водо­по­ста­ча­н­ня. Зов­ні­шні мере­жі та спо­ру­ди. Основ­ні поло­же­н­ня про­е­кту­ва­н­ня»;
– ДБН В.2.5–75:2013 «Кана­лі­за­ція. Зов­ні­шні мере­жі та спо­ру­ди. Основ­ні поло­же­н­ня про­е­кту­ва­н­ня ».

Пер­ша реда­кція про­е­кту Змі­ни № 1 буде роз­ро­бле­на до З0 кві­тня 2018 року.
Про­по­зи­ції можна нада­ва­ти на еле­ктрон­ну адре­су: main@uvkp.com.ua

05 липня 2017 р.

В ДІ “УкрН­ДІ­во­до­ка­нал­про­ект” з 03.07 по 04.07.2017 р. було успі­шно про­ве­де­но чер­го­вий нагля­до­вий аудит на від­по­від­ність систе­ми мене­джмен­ту вимо­гам стан­дар­ту EN ISO 9001: 2008 в насту­пних обла­стях: дослі­дже­н­ня та про­е­кту­ва­н­ня систем зов­ні­шньо­го водо­по­ста­ча­н­ня та водо­від­ве­де­н­ня, а також про­ми­сло­вих гідро­те­хні­чних спо­руд, про­ве­де­н­ня інже­нер­них вишу­ку­вань, автор­ський нагляд за будів­ни­цтвом, вико­на­н­ня фун­кцій базо­вої орга­ні­за­ції з нау­ко­во-техні­чної діяль­но­сті в будів­ни­цтві за визна­че­ни­ми напря­ма­ми, роз­ро­бле­н­ня та супро­від нор­ма­тив­них доку­мен­тів.

01 черв­ня 2017 р.

З 31.05.2017 р. від­кри­то літній сезон на базі від­по­чин­ку «Здоров’я»!

Запро­шу­є­мо всіх бажа­ю­чих від­по­чи­ти в малоьв­ни­чо­му місці на бере­зі Дні­пра. База роз­та­шо­ва­на в сосно­во­му лісі. Свій пляж, про­кат чов­нів, гар­на рибо­лов­ля. Про­жи­ва­н­ня у дерев’яних будин­ках на 2–3-4 люди­ни. Адре­са бази від­по­чин­ку: с. Про­хо­рів­ка, Канів­ський район, Чер­ка­ська область (130 км від Киє­ва).
Кон­та­ктні теле­фо­ни: (044)516–59-53; (050)444–10-52 – Вікто­рія Юрі­їв­на.

05 вере­сня 2016 р.

В ДІ “УкрН­ДІ­во­до­ка­нал­про­ект” з 29.08 по 30.08.2016 р. було успі­шно про­ве­де­но чер­го­вий нагля­до­вий аудит на від­по­від­ність систе­ми мене­джмен­ту вимо­гам стан­дар­ту EN ISO 9001: 2008 в насту­пних обла­стях: дослі­дже­н­ня та про­е­кту­ва­н­ня систем зов­ні­шньо­го водо­по­ста­ча­н­ня та водо­від­ве­де­н­ня, а також про­ми­сло­вих гідро­те­хні­чних спо­руд, про­ве­де­н­ня інже­нер­них вишу­ку­вань, автор­ський нагляд за будів­ни­цтвом, вико­на­н­ня фун­кцій базо­вої орга­ні­за­ції з нау­ко­во-техні­чної діяль­но­сті в будів­ни­цтві за визна­че­ни­ми напря­ма­ми, роз­ро­бле­н­ня та супро­від нор­ма­тив­них доку­мен­тів.

18 липня 2016 р.

14 липня 2016 року у кон­фе­ренц-залі «Кон­грес» готель­но­го ком­пле­ксу «Бра­ти­сла­ва», який зна­хо­ди­ться за адре­сою: м. Київ, вул. Андрія Мали­шко, 1 (ст. м. Дар­ни­ця) від­бу­ла­ся нау­ко­во-пра­кти­чна кон­фе­рен­ція, при­свя­че­на 85-ти річ­чю ство­ре­н­ня ДІ «УкрН­ДІ­во­до­ка­нал­про­ект».

10 люто­го 2016 р.

Нака­зом дире­кто­ра ДІ «УкрН­ДІ­во­до­ка­нал­про­ект» від 21.01.2016 р. була затвер­дже­на, а Міні­стер­ством регіо­наль­но­го роз­ви­тку, будів­ни­цтва та житло­во-кому­наль­но­го госпо­дар­ства Укра­ї­ни узго­дже­на орга­ні­за­цій­на стру­кту­ра інсти­ту­ту.

Озна­йо­ми­ти­ся зі стру­кту­рою інсти­ту­ту

10 сер­пня 2015 р.

В ДІ “УкрН­ДІ­во­до­ка­нал­про­ект” з 03.08 по 04.08.2015 р. було успі­шно про­ве­де­но чер­го­вий нагля­до­вий аудит на від­по­від­ність систе­ми мене­джмен­ту вимо­гам стан­дар­ту EN ISO 9001: 2008 в насту­пних обла­стях: дослі­дже­н­ня та про­е­кту­ва­н­ня систем водо­по­ста­ча­н­ня, водо­від­ве­де­н­ня та про­ми­сло­вих гідро­те­хні­чних спо­руд, про­ве­де­н­ня інже­нер­них вишу­ку­вань і автор­ський нагляд за будів­ни­цтвом, вико­на­н­ня фун­кцій базо­вої та тери­то­рі­аль­ної орга­ні­за­ції в будів­ни­цтві , роз­роб­ка і супро­від нор­ма­тив­них доку­мен­тів.

 16 бере­зня 2015 р.

З 01.05.2015 р. від­кри­то літній сезон на базі від­по­чин­ку «Здоров’я»!

Запро­шу­є­мо всіх бажа­ю­чих від­по­чи­ти в мальов­ни­чо­му місці на бере­зі Дні­пра. База роз­та­шо­ва­на в сосно­во­му лісі. Свій пляж, про­кат чов­нів, гар­на рибо­лов­ля. Про­жи­ва­н­ня у дерев’яних будин­ках на 2–3-4 люди­ни. Адре­са бази від­по­чин­ку: с. Про­хо­рів­ка, Канів­сько­го райо­ну, (130 км від Киє­ва).
Кон­та­ктні телефони:(044)516–59-53; (050)444–10-52 – Вікто­рія Юрі­їв­на.

04 гру­дня 2014 р.

Нака­зом дире­кто­ра ДІ «УкрН­ДІ­во­до­ка­нал­про­ект» від 04.12.2014 р. №36 була затвер­дже­на, а також узго­дже­на з Міні­стер­ством регіо­наль­но­го роз­ви­тку, будів­ни­цтва та житло­во-кому­наль­но­го госпо­дар­ства Укра­ї­ни орга­ні­за­цій­на стру­кту­ра  ДІ «УкрН­ДІ­во­до­ка­нал­про­ект».

16 липня 2014 р.

В ДІ “УкрН­ДІ­во­до­ка­нал­про­ект” з 14.07 по 15.07.2014 р. було успі­шно про­ве­де­но чер­го­вий нагля­до­вий аудит на від­по­від­ність систе­ми мене­джмен­ту вимо­гам стан­дар­ту EN ISO 9001: 2008 в насту­пних обла­стях: дослі­дже­н­ня та про­е­кту­ва­н­ня систем водо­по­ста­ча­н­ня, водо­від­ве­де­н­ня та про­ми­сло­вих гідро­те­хні­чних спо­руд, про­ве­де­н­ня інже­нер­них вишу­ку­вань і автор­ський нагляд за будів­ни­цтвом, вико­на­н­ня фун­кцій базо­вої та тери­то­рі­аль­ної орга­ні­за­ції в будів­ни­цтві , роз­роб­ка і супро­від нор­ма­тив­них доку­мен­тів.

09 кві­тня 2014 р.

З 01.05.2014 р. від­кри­то літній сезон на базі від­по­чин­ку «Здоров’я»!

Запро­шу­є­мо всіх бажа­ю­чих від­по­чи­ти в мальов­ни­чо­му місці на бере­зі Дні­пра. База роз­та­шо­ва­на в сосно­во­му лісі. Свій пляж, про­кат чов­нів, гар­на рибо­лов­ля. Про­жи­ва­н­ня у дерев’яних будин­ках на 2–3-4 люди­ни. Адре­са бази від­по­чин­ку: с. Про­хо­рів­ка, Канів­сько­го райо­ну, (130 км від Киє­ва).
Кон­та­ктні теле­фо­ни: (044)516–59-53; (050)444–10-52 – Вікто­рія Юрі­їв­на.

05 січня 2014 р.

З 1 січня 2014 р. вве­де­ні в дію ДБН В.2.5–74: 2013 «Водо­по­ста­ча­н­ня. Зов­ні­шні мере­жі та спо­ру­ди. Основ­ні поло­же­н­ня про­е­кту­ва­н­ня» та ДБН В.2.5–75:2013 «Кана­лі­за­ція. Зов­ні­шні мере­жі та спо­ру­ди. Основ­ні поло­же­н­ня про­е­кту­ва­н­ня».
При­дба­ти ці ДБН можна в ДП «Украр­хбу­д­ін­форм» (м. Київ, вул. Макси­ма Кри­во­но­са, 2А, тел. / Факс: 249–36-62, 249–36-63).

12 липня 2013 р.

В ДІ “УкрН­ДІ­во­до­ка­нал­про­ект” з 10.07 по 11.07.2013 р. було успі­шно про­ве­де­но чер­го­вий нагля­до­вий аудит на від­по­від­ність систе­ми мене­джмен­ту вимо­гам стан­дар­ту EN ISO 9001: 2008 в насту­пних обла­стях: дослі­дже­н­ня та про­е­кту­ва­н­ня систем водо­по­ста­ча­н­ня, водо­від­ве­де­н­ня та про­ми­сло­вих гідро­те­хні­чних спо­руд, про­ве­де­н­ня інже­нер­них вишу­ку­вань і автор­ський нагляд за будів­ни­цтвом, вико­на­н­ня фун­кцій базо­вої та тери­то­рі­аль­ної орга­ні­за­ції в будів­ни­цтві, роз­роб­ка і супро­від нор­ма­тив­них доку­мен­тів.

29 жов­тня 2012 р.

В ДІ “УкрН­ДІ­во­до­ка­нал­про­ект” з 01.08 по 02.08.2012 р. була успі­шно про­ве­де­на повтор­на сер­ти­фі­ка­ція на від­по­від­ність систе­ми мене­джмен­ту вимо­гам стан­дар­ту EN ISO 9001: 2008 в насту­пних обла­стях: дослі­дже­н­ня та про­е­кту­ва­н­ня систем водо­по­ста­ча­н­ня, водо­від­ве­де­н­ня та про­ми­сло­вих гідро­те­хні­чних спо­руд, про­ве­де­н­ня інже­нер­них вишу­ку­вань і автор­ський нагляд за будів­ни­цтвом, вико­на­н­ня фун­кцій базо­вої та тери­то­рі­аль­ної орга­ні­за­ції в будів­ни­цтві, роз­роб­ка та супро­від нор­ма­тив­них доку­мен­тів. За резуль­та­та­ми повтор­ної сер­ти­фі­ка­ції інсти­ту­ту був вида­ний сер­ти­фі­кат № 15 100 96472 з тер­мі­ном дії до 26.08.2015 р. і новий товар­ний знак TIC.

04 трав­ня 2012 р.

УВАГА!
РОЗРОБКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Інсти­тут про­по­нує роз­роб­ку про­е­ктів тепло­по­ста­ча­н­ня буді­вель і спо­руд водо­по­ста­ча­н­ня, кана­лі­за­ції та про­ми­сло­вої гідро­те­хні­ки з вико­ри­ста­н­ням тепла, що місти­ться у воді, сті­чних водах та пові­трі.

12 жов­тня 2011 р.

Нака­зом Мін­ре­гіо­ну Укра­ї­ни від 21.07.2011р. №82 ство­ре­но техні­чний комі­тет стан­дар­ти­за­ції «Інже­нер­ні мере­жі та спо­ру­ди» (ТК 306). Фун­кції його секре­та­рі­а­ту упов­но­ва­же­но здій­сню­ва­ти ДІ «УкрН­ДІ­во­до­ка­нал­про­ект». Голо­вою ТК 306 при­зна­че­но дире­кто­ра ДІ «УкрН­ДІ­во­до­ка­нал­про­ект», д.т.н., про­фе­со­ра Огло­блю О.І. Нака­зом Мін­ре­гіо­ну Укра­ї­ни від 26.08.2011р. №168 затвер­дже­но Поло­же­н­ня та стру­кту­ра ТК 306.

27 черв­ня 2011 р.

В ДІ “УкрН­ДІ­во­до­ка­нал­про­ект” з 22.06 по 23.06.2011 р. було успі­шно про­ве­де­но чер­го­вий нагля­до­вий аудит на від­по­від­ність систе­ми мене­джмен­ту вимо­гам стан­дар­ту EN ISO 9001: 2008 в насту­пних обла­стях: дослі­дже­н­ня та про­е­кту­ва­н­ня систем водо­по­ста­ча­н­ня, водо­від­ве­де­н­ня та про­ми­сло­вих гідро­те­хні­чних спо­руд, про­ве­де­н­ня інже­нер­них вишу­ку­вань і автор­ський нагляд за будів­ни­цтвом, вико­на­н­ня фун­кцій базо­вої та тери­то­рі­аль­ної орга­ні­за­ції в будів­ни­цтві, роз­роб­ка і супро­від нор­ма­тив­них доку­мен­тів.

08 липня 2010 р.

В ДІ “УкрН­ДІ­во­до­ка­нал­про­ект” з 29.06 по 30.06.2010 р. було успі­шно про­ве­де­но чер­го­вий нагля­до­вий аудит на від­по­від­ність систе­ми мене­джмен­ту вимо­гам стан­дар­ту EN ISO 9001: 2008 в насту­пних обла­стях: дослі­дже­н­ня та про­е­кту­ва­н­ня систем водо­по­ста­ча­н­ня, водо­від­ве­де­н­ня та про­ми­сло­вих гідро­те­хні­чних спо­руд, про­ве­де­н­ня інже­нер­них вишу­ку­вань і автор­ський нагляд за будів­ни­цтвом, вико­на­н­ня фун­кцій базо­вої та тери­то­рі­аль­ної орга­ні­за­ції в будів­ни­цтві, роз­роб­ка і супро­від нор­ма­тив­них доку­мен­тів.

28 вере­сня 2009 р.

ДІ “УкрН­ДІ­во­до­ка­нал­про­ект” отри­мав сер­ти­фі­кат від­по­від­но­сті систе­ми мене­джмен­ту вимо­гам стан­дар­ту EN ISO 9001:2008. Реє­стра­цій­ний номер сер­ти­фі­ка­та: TIC 15100 96472.