Науково-технічна діяльність

Укра­їн­ський дер­жав­ний нау­ко­во-дослі­дний і прое­кт­но-вишу­ку­валь­ний інсти­тут «УкрН­ДІ­во­до­ка­нал­про­ект» є про­від­ною галу­зе­вою нау­ко­во-техні­чною орга­ні­за­ці­єю Укра­ї­ни – ліде­ром з про­е­кту­ва­н­ня об’єктів водо­по­ста­ча­н­ня, водо­від­ве­де­н­ня та про­ми­сло­вої гідро­те­хні­ки.


Основні напрями науково-технічної діяльності інституту:

 • вико­на­н­ня робіт, пов’язаних із дослі­дже­н­ням та про­е­кту­ва­н­ням:
  • систем забо­ру, очи­ще­н­ня, під­го­тов­ки та пода­чі води спо­жи­ва­чам як із під­зем­них, так й поверх­не­вих дже­рел для питних та техні­чних потреб;
  • систем водо­від­ве­де­н­ня для насе­ле­них пун­ктів та про­ми­сло­вих об’єктів;
  • ком­пле­ксів спо­руд із очи­ще­н­ня побу­то­вих та про­ми­сло­вих сто­ків;
  • магі­страль­них само­плив­них тру­бо­про­во­дів із насо­сни­ми стан­ці­я­ми;
  • хво­сто­схо­вищ і шла­мо­схо­вищ із систе­ма­ми гідро­транс­пор­ту та обо­ро­тно­го водо­по­ста­ча­н­ня;
  • водо­схо­вищ, буфер­них став­ків та кана­лів;
  • ком­пле­ксів спо­руд із захи­сту тери­то­рій від під­то­плень та ґрун­то­вих вод від забру­дне­н­ня;
  • нако­пи­чу­ва­чів про­ми­сло­вих та побу­то­вих від­хо­дів;
 • роз­ро­бле­н­ня про­е­ктів рекон­стру­кції об’єктів водо­по­ста­ча­н­ня, водо­від­ве­де­н­ня та про­ми­сло­вої гідро­те­хні­ки;
 • про­ве­де­н­ня інже­нер­них вишу­ку­вань та автор­ський нагляд за будів­ни­цтвом об’єктів;
 • роз­ро­бле­н­ня схем ком­пле­ксно­го вико­ри­ста­н­ня й охо­ро­ни водних ресур­сів, а також схем гене­раль­них пла­нів про­ми­сло­вих вузлів у части­ні водо­по­ста­ча­н­ня та водо­від­ве­де­н­ня;
 • вико­на­н­ня фун­кцій базо­вої орга­ні­за­ції з нау­ко­во-техні­чної діяль­но­сті в будів­ни­цтві.