Контактна інформація

Адреса інституту:

Укра­ї­на, 02125, м.Київ, вул. Віта­лія Шима­нов­сько­го, 2/1.

ДІ «УкрНДІводоканалпроект»

Адре­са: м.Київ, вул. Віта­лія Шима­нов­сько­го, 2/1
Тел.: +38 (044) 543–95–45, факс: +38 (044) 543–98–42.
Електронна пошта: main@uvkp.com.ua

Контактні телефони

При­ймаль­ня:
+38 (044) 543–95-45
Сектор кадро­во­го забез­пе­че­н­ня:
+38 (044) 543–95-45
Від­діл бух­гал­тер­сько­го облі­ку:
+38 (044) 543–95-37
Пла­но­во-виро­бни­чий від­діл:
+38 (044) 543–95-45

Факс: +38 (044) 543–98-42

Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
priyomnaya@uvkp.com.ua

Зворотній зв‘язок

Адміністрація інституту
Дире­ктор інсти­ту­ту
Дуб Василь Михай­ло­вич
Тел.: +38 (044) 543–95–45 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
Голов­ний інже­нер інсти­ту­ту
Гре­бан Ігор Лео­ні­до­вич
Тел.: +38 (044) 543–95–45 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
Засту­пник голов­но­го інже­не­ра інсти­ту­ту
Жда­нов Андрій Оле­ксан­дро­вич
Тел.: +38 (044) 543–95–45 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
Керівники структурних підрозділів, головні інженери проектів
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВІДДІЛ
Началь­ник від­ді­лу
Мозго­ва Ната­лія Ана­то­лі­їв­на
Тел.: +38 (044) 543–95-37 Електронна пошта:
buh@uvkp.com.ua
Заві­ду­вач секто­ру бух­гал­тер­сько­го облі­ку
Про­ко­пен­ко Гали­на Іва­нів­на
Тел.: +38 (044) 543–95-37 Електронна пошта:
buh@uvkp.com.ua
Заві­ду­вач пла­но­во-виро­бни­чо­го секто­ру
Коро­тке­вич Тетя­на Євге­ні­їв­на
Тел.: +38 (044) 543–95–45 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
СЕКТОР КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Заві­ду­вач секто­ру
Нево­лі­на Вікто­рія Юрі­їв­на
Тел.: +38 (044) 543–95-45 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
ЮРИДИЧНИЙ СЕКТОР
Заві­ду­вач секто­ру
Сіко­ра Ната­лія Петрів­на
Тел.: +38 (044) 543–95–45 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ВІДДІЛ ВОДОПОСТАЧАННЯ І КАНАЛІЗАЦІЇ
Началь­ник від­ді­лу,
голов­ний інже­нер про­е­кту
Кра­ток Сер­гій Мико­ла­йо­вич
Тел.: +38 (044) 543–95–45 Електронна пошта:
ksn@uvkp.com.ua
НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ВІДДІЛ ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ
Началь­ник від­ді­лу
Рад­чук Оле­ксандр Дми­тро­вич
Тел.: +38 (044) 543–95–45 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
Бри­га­да №1
Голов­ний інже­нер про­е­кту
Рад­чук Оле­ксандр Дми­тро­вич
Тел.: +38 (044) 543–95–45 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
Бри­га­да №2
Голов­ний інже­нер про­е­кту
Яре­ма Оле­ксандр Васи­льо­вич
Тел.: +38 (044) 543–95–45 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
Бри­га­да №3
Голов­ний інже­нер про­е­кту
Чере­вач Воло­ди­мир Федо­ро­вич
Тел.: +38 (044) 543–95–45 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
Бри­га­да №4
Голов­ний інже­нер про­е­кту
Дзюн­дзя Тетя­на Воло­ди­ми­рів­на
Тел.: +38 (044) 543–95–45 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
Бри­га­да №5
Голов­ний інже­нер про­е­кту
Гре­бан Ігор Лео­ні­до­вич
Тел.: +38 (044) 543–95–45 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
Бри­га­да №6
Голов­ний інже­нер про­е­кту
Ново­двор­ська Оле­на Мико­ла­їв­на
Тел.: +38 (044) 543–95–45 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
Сектор опа­ле­н­ня і вен­ти­ля­ції
Заві­ду­вач секто­ру
Миро­нен­ко Мари­на В‘ячеславівна
Тел.: +38 (044) 543–95–45 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
ВІДДІЛ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД

 
Тел.: +38 (044) 543–95–45 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
ВІДДІЛ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ І АВТОМАТИКИ
Началь­ник від­ді­лу
Жда­но­ва Ган­на Мико­ла­їв­на
Тел.: +38 (044) 543–95–45 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
Засту­пник началь­ни­ка від­ді­лу
Андрій­чук Євген Мико­ла­йо­вич
Тел.: +38 (044) 543–95–45 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
ВІДДІЛ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ
Началь­ник від­ді­лу
Черев­ко Вален­ти­на Юрі­їв­на
Тел.: +38 (044) 543–95–45 Електронна пошта:
oitr@uvkp.com.ua
Гео­те­хні­чна лабо­ра­то­рія
Заві­ду­вач лабо­ра­то­рії
Крав­чук Оле­ксандр Лео­ні­до­вич
Тел.: +38 (044) 543–95–45 Електронна пошта:
oitr@uvkp.com.ua
ВІДДІЛ КОШТОРИСІВ
Началь­ник від­ді­лу
Шлі­хта Сер­гій Оле­ксан­дро­вич
Тел.: +38 (044) 543–95–45 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ВИПУСКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Началь­ник від­ді­лу
Коль­га Сві­тла­на Воло­ди­ми­рів­на
Тел.: +38 (044) 543–95–45 Електронна пошта:
onti@uvkp.com.ua
Упов­но­ва­же­ний з анти­ко­ру­пцій­ної діяль­но­сті
Тел.: +38 (044) 543–95–45 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
ВІДДІЛ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
Тел.: +38 (044) 543–95–45 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
БАЗА ВІДПОЧИНКУ ЗДОРОВ‘Я
Заві­ду­вач бази
Дошка Василь Гри­го­ро­вич
Тел.: +38 (050) 351–08-71 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua