Контактна інформація

Адреса інституту:

Укра­ї­на, 02660, м.Київ, вул. Віта­лія Шима­нов­сько­го, 2/1.

ДІ «УкрНДІводоканалпроект»

Адре­са: м.Київ, вул. Віта­лія Шима­нов­сько­го, 2/1
Тел.: +38 (044) 543–95–45, факс: +38 (044) 543–98–42.
Електронна пошта: main@uvkp.com.ua

Контактні телефони

При­ймаль­ня:
+38 (044) 543–95-45
Сектор кадро­во­го забезпечення:
+38 (044) 516–59-53
Від­діл бух­гал­тер­сько­го обліку:
+38 (044) 543–95-37
Пла­но­во-виро­бни­чий відділ:
+38 (044) 543–98-86

Факс: +38 (044) 543–98-42.

Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
priyomnaya@uvkp.com.ua

Зворотній зв‘язок

Адміністрація інституту
Дире­ктор інституту,
Заслу­же­ний діяч нау­ки і техні­ки України,
доктор техні­чних наук, професор

Огло­бля Оле­ксандр Іванович
Тел.: +38 (044) 544–11-90 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
Голов­ний інже­нер інституту
При­мак Сер­гій Сергійович
Тел.: +38 (044) 543–98-66 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
Засту­пник директора
з екс­плу­а­та­ції та розвитку

Дуб Василь Михайлович
Тел.: +38 (044) 543–95-50 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
Засту­пник голов­но­го інженера
інсти­ту­ту
Гре­бан Ігор Леонідович
Тел.: +38 (044) 543–95-91 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
Керівники структурних підрозділів, головні інженери проектів
ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Голов­ний бухгалтер
Про­ко­пен­ко Гали­на Іванівна
Тел.: +38 (044) 544–11-90 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
Засту­пник голов­но­го бухгалтера
Гри­го­рен­ко Інна Воло­ди­ми­рів­на
Тел.: +38 (044) 543–95-37 Електронна пошта:
buh@uvkp.com.ua
ПЛАНОВО-ВИРОБНИЧИЙ ВІДДІЛ
Началь­ник відділу
Косен­ко Іри­на Василівна
Тел.: +38 (044) 543–98-86 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
Про­від­ний економіст,
упов­но­ва­же­ний з антикорупційної
діяль­но­сті
Коро­тке­вич Тетя­на Євгеніївна
Тел.: +38 (044) 543–98-86 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
СЕКТОР КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Заві­ду­вач сектору
Нево­лі­на Вікто­рія Юріївна
Тел.: +38 (044) 516–59-53 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
ЮРИДИЧНИЙ СЕКТОР
Заві­ду­вач сектору
Сіко­ра Ната­лія Петрівна
Тел.: +38 (044) 543–95-45 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ВІДДІЛ ВОДОПОСТАЧАННЯ І КАНАЛІЗАЦІЇ
Началь­ник відділу,
голов­ний інже­нер проекту
Кра­ток Сер­гій Миколайович
Тел.: +38 (044) 543–97-48 Електронна пошта:
ksn@uvkp.com.ua
НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ВІДДІЛ ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ
Началь­ник відділу
Рад­чук Оле­ксандр Дмитрович
Тел.: +38 (044) 543–97-50 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
Бри­га­да №1
Голов­ний інже­нер проекту
Ново­двор­ська Оле­на Миколаївна
Тел.: +38 (044) 543–96-72 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
Бри­га­да №2
Голов­ний інже­нер проекту
Гре­бан Ігор Лео­ні­до­вич
Тел.: +38 (044) 543–95-91 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
Бри­га­да №3
Голов­ний інже­нер проекту
Рад­чук Оле­ксандр Дмитрович
Тел.: +38 (044) 543–97-50 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
Бри­га­да №4
Голов­ний інже­нер проекту
Дзюн­дзя Тетя­на Володимирівна
Тел.: +38 (044) 543–95-17 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
Бри­га­да №5
Голов­ний інже­нер проекту
Яре­ма Оле­на Степанівна
Тел.: +38 (044) 543–99-77 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
Бри­га­да №6
Голов­ний інже­нер проекту
Дере­вин­ська Леся Дми­трів­на
Тел.: +38 (044) 543–98-98 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
Сектор еле­ктро­по­ста­ча­н­ня та електроосвітлення
Заві­ду­вач сектору
Жда­но­ва Ган­на Миколаївна
Тел.: +38 (044) 517–25-01 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
Сектор опа­ле­н­ня і вентиляції
Заві­ду­вач сектору
Миро­нен­ко Мари­на В‘ячеславівна
Тел.: +38 (044) 516–57-95 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА
Началь­ник відділу
Зико­ва Ната­лія Володимирівна
Тел.: +38 (044) 543–99-00 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
ВІДДІЛ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД
Керів­ник групи
Кон­дра­тюк Ната­лія Миколаївна
Тел.: +38 (044) 516–52-39 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
ВІДДІЛ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ І АВТОМАТИКИ
Началь­ник відділу
Жда­нов Андрій Оле­ксан­дро­вич
Тел.: +38 (044) 517–25-01 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
ЛАБОРАТОРІЯ З ІНЖЕНЕРНИХ РОЗРАХУНКІВ КОНСТРУКЦІЙ ТА СПОРУД
Заві­ду­вач лабораторії
Раздай­бі­да Сер­гій Леонтійович
Тел.: +38 (044) 516–57-95 Електронна пошта:
razdaybeda@uvkp.com.ua
ВІДДІЛ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ
Началь­ник відділу
Крав­чук Іри­на Миколаївна
Тел.: +38 (044) 543–96-51 Електронна пошта:
oitr@uvkp.com.ua
Гео­те­хні­чна лабораторія
Заві­ду­вач лабораторії
Крав­чук Оле­ксандр Леонідович
Тел.: +38 (044) 543–96-51 Електронна пошта:
oitr@uvkp.com.ua
ВІДДІЛ КОШТОРИСІВ
Началь­ник відділу
Про­ци­шен Оле­ксандр Феодосійович
Тел.: +38 (044) 516–57-95 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ВИПУСКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Началь­ник відділу
Коль­га Сві­тла­на Володимирівна
Тел.: +38 (044) 543–99-08 Електронна пошта:
onti@uvkp.com.ua
Сектор з загаль­них питань
Заві­ду­вач сектору
Бори­сен­ко Ната­лія Юріївна
Тел.: +38 (044) 543–99-08 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
ВІДДІЛ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
Дуб Василь Михай­ло­вич Тел.: +38 (044) 543–95-50 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
Слу­жба охо­ро­ни праці
Інже­нер з охо­ро­ни праці
Заба­ва Пав­ло Володимирович
Тел.: +38 (097) 537–57-64 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua
БАЗА ВІДПОЧИНКУ ЗДОРОВ‘Я
Заві­ду­вач бази
Дошка Василь Гри­го­ро­вич
Тел.: +38 (050) 351–08-71 Електронна пошта:
main@uvkp.com.ua