Проектно-конструкторська діяльність

У різні роки за про­е­кта­ми інсти­ту­ту збу­до­ва­ні та успі­шно екс­плу­а­ту­ю­ться понад 3500 об’єктів водо­по­ста­ча­н­ня, водо­від­ве­де­н­ня та про­ми­сло­вої гідро­те­хні­ки як в Укра­ї­ні, так і за її межа­ми: в Азер­бай­джа­ні, Гру­зії, Росії, Біло­ру­сі, Казах­ста­ні, Узбе­ки­ста­ні, Мол­до­ві, Литві, Таджи­ки­ста­ні, Турк­ме­ні­ста­ні, Мон­го­лії, В’єтнамі, Афга­ні­ста­ні, Індо­не­зії. Серед запро­е­кто­ва­них об’єктів: водо­схо­ви­ща, водо­за­бір­ні спо­ру­ди з під­зем­них і поверх­не­вих дже­рел, філь­тру­валь­ні стан­ції, водо­про­від­ні насо­сні стан­ції, стан­ції зне­за­лі­зне­н­ня, очи­ще­н­ня води від мар­ган­цю та сір­ко­во­дню, водо­го­ни, русло­ві гре­блі, нако­пи­чу­ва­ні водо­про­від­них оса­дів, вну­трі­шньо- май­дан­чи­ко­ві мере­жі і спо­ру­ди, спо­ру­ди для обо­ро­тно­го і про­ти­по­же­жно­го водо­по­ста­ча­н­ня, спо­ру­ди з очи­ще­н­ня та від­ве­де­н­ня побу­то­вих, виро­бни­чих і дощо­вих вод, спо­ру­ди для систем повтор­но­го вико­ри­ста­н­ня гли­бо­ко очи­ще­них сті­чних вод, спо­ру­ди з обро­бле­н­ня оса­ду, хво­сто­схо­ви­ща, шла­мо­на­ко­пи­чу­ва­чі, усе­ре­дню­ва­ні, став­ки доочи­ще­н­ня, дре­на­жні систе­ми, про­ти­філь­тра­цій­ні заві­си та інші об’єкти зов­ні­шньо­го водо­по­ста­ча­н­ня, водо­від­ве­де­н­ня та про­ми­сло­вої гідро­те­хні­ки. Про­е­кту­ва­н­ня зазна­че­них об’єктів здій­сню­ва­ло­ся для під­при­ємств мета­лур­гій­ної, хімі­чної, нафто­хі­мі­чної, нафто­пе­ре­ро­бної, гір­ни­чо­до­був­ної, лег­кої та хар­чо­вої про­ми­сло­во­стей, маши­но­бу­ду­ва­н­ня та іншо­го про­фі­лю.

Об’єкти водопостачання та водовідведення

Водо­за­бо­ри з поверх­не­вих дже­рел водо­по­ста­ча­н­ня поту­жні­стю в тис. куб.м/добу:

 • м. Кри­вий Ріг – 250;
 • м. Біла Цер­ква – 150;
 • м. Арте­мівськ – 100;
 • м. Тобольськ (Росія) – 100;
 • м. Сівер­сько­до­нецьк – 72;
 • м. Бро­ва­ри – 70;
 • м. Ужго­род – 50;
 • смт Долин­ська – 50;
 • м. Іва­но-Фран­ківськ – 50;
 • Киє­во-Свя­то­шин­ський р-н Київ­ської обл. – 20;
 • під­при­ємств ТОВ «Біла­нів­ський ГЗК», ВАТ «Пол­тав­ський ГЗК», ТОВ «Ери­стов­ський ГЗК», ТОВ «Ком­со­моль­ська коге­не­ра­цій­на ком­па­нія», ТОВ «Вор­скла сталь» – 238.

Водо­за­бір з поверх­не­вих дже­рел водо­по­ста­ча­н­ня (м. Біла Цер­ква)

Водо­за­бо­ри з під­зем­них дже­рел водо­по­ста­ча­н­ня поту­жні­стю в тис. куб.м/добу:

 • с. Нія­зо­во, Ясман­са­лик, Хер­рік­ка­ла, Арча­біл Гех­де­ре (Турк­ме­ні­стан) – 70;
 • м. Ком­со­мольськ – 50;
 • м. Тобольськ (Росія) – 42;
 • м. Сівер­сько­до­нецьк – 17;
 • м. Обу­хів – 14;
 • м. Руха­бат (Турк­ме­ні­стан) – 10;
 • с. Біло­го­род­ка Київ­ської обл. – 3,2;

Водя­ний вузол про­ду­ктив­ні­стю 25000 куб.м/добу (Турк­ме­ні­стан)

Водя­ний вузол про­ду­ктив­ні­стю 10000 куб.м/добу (Турк­ме­ні­стан)

Водя­ний вузол про­ду­ктив­ні­стю 25000 куб.м/добу (Турк­ме­ні­стан)

Систе­ми техні­чно­го водо­по­ста­ча­н­ня поту­жні­стю в тис. куб.м/добу:

 • виро­бни­че об’єднання «Азот», м. Чер­ка­си – 200;
 • виро­бни­че об’єднання «Азот», м. Рів­не – 180;
 • виро­бни­че об’єднання «Азот», м. Сівер­сько­до­нецьк – 150;
 • кон­церн «Хлор­ві­ніл», м. Калуш – 100;
 • під­при­єм­ства Три­піль­сько­го пром­ву­зла – 80;
 • мета­лур­гій­ний завод, м. Біла Цер­ква – 8,2;
 • мета­лур­гій­ний ком­бі­нат «Вор­скла Сталь», м. Ком­со­мольськ – 29,3;
 • під­при­ємств ТОВ «Біла­нів­ський ГЗК», ТОВ «Ери­стов­ський ГЗК», ТОВ «Ком­со­моль­ська коге­не­ра­цій­на ком­па­нія», ТОВ «Вор­скла сталь» – 236,5;
 • хім­ком­бі­нат, м. Навої (Узбе­ки­стан) – 8.

Стан­ція хімі­чно­го очи­ще­н­ня води. Бако­ве госпо­дар­ство ВО «АЗОТ» (м. Чер­ка­си)

Стан­ції гли­бо­ко­го зне­со­лю­ва­н­ня води поту­жні­стю в тис. куб.м/добу:

 • виро­бни­че об’єднання «Азот», м. Чер­ка­си – 25;
 • хім­ком­бі­нат, м. Навої (Узбе­ки­стан) – 8,0.

Загаль­но­мі­ські очи­сні спо­ру­ди поту­жні­стю в тис. куб.м/добу:

 • м. Омськ (Росія) – 720;
 • м. Рязань (Росія) – 540;
 • м. Томськ (Росія) – 300;
 • м. Кри­вий Ріг – 435;
 • м. Борис­піль – 12,5;
 • м. Ашга­бат (Турк­ме­ні­стан) – 300;
 • м. Чер­ка­си – 300 (з вико­ри­ста­н­ням газу мета­ну для котель­ної);
 • м. Бобруйськ (Біло­русь) – 220;
 • м. Сівер­сько­до­нецьк – 200 (з вико­ри­ста­н­ням доочи­ще­но­го сто­ку для техні­чно­го водо­по­ста­ча­н­ня виро­бни­чо­го об’єднання «Азот»);
 • м. Біла Цер­ква – 125 (з вико­ри­ста­н­ням доочи­ще­но­го сто­ку для техні­чно­го водо­по­ста­ча­н­ня шин­но­го ком­бі­на­ту);
 • м. Рів­не – 110 (з вико­ри­ста­н­ням доочи­ще­но­го сто­ку для техні­чно­го водо­по­ста­ча­н­ня виро­бни­чо­го об’єднання «Азот»);
 • м. Калуш – 80;
 • м. Бро­ва­ри – 50;
 • м. Арча­біл (Турк­ме­ні­стан) – 50 (з вико­ри­ста­н­ням вищої водя­ної рослин­но­сті);
 • м. Тобольськ (Росія) – 40;
 • м. Сві­тло­водськ – 40;
 • м. Ком­со­мольськ – 32;
 • м. Арциз (Мол­до­ва) – 25;
 • смт Димер­ка Київ­ської обл. – 3,0;
 • м. Ново­мир­го­род – 1,0 (з вико­ри­ста­н­ням тепла сті­чних вод для опа­лю­ва­н­ня май­дан­чи­ка КОС).

Кана­лі­за­цій­ні очи­сні спо­ру­ди. Раді­аль­ні від­стій­ни­ки (м. Ашга­бат, Турк­ме­ні­стан)

Кана­лі­за­цій­ні очи­сні спо­ру­ди. Аеро­тен­ки (м. Біла Цер­ква)

Рекон­стру­кція кана­лі­за­цій­них очи­сних спо­руд (м. Борис­піль)

Очи­сні спо­ру­ди для про­ми­сло­вих під­при­ємств:

 • заво­ду з виро­бни­цтва нафто­орг­син­те­за в м. Перм (Росія);
 • нафто­пе­ре­ро­бно­го заво­ду в м. Рязань (Росія);
 • Три­піль­сько­го пром­ву­зла в м. Обу­хів у скла­ді під­при­ємств кар­тон­но-папе­ро­во­го ком­бі­на­ту і біо­хі­мі­чно­го заво­ду;
 • під­при­ємств будін­ду­стрії в Київ­ській обл.

Спо­ру­ди для очи­ще­н­ня дощо­вих вод:

 • заво­ду «Кока-Кола» в смт Димер­ка Київ­ської обл.;
 • скла­дів палив­но-мастиль­них мате­рі­а­лів аеро­пор­ту «Борис­піль»;
 • тютю­но­вої фабри­ки в м. При­лу­ки;
 • заво­ду «Авто­а­гре­гат» в м. Рязань (Росія).

Магі­страль­ні водо­во­ди:

 • Дні­про – Біла Цер­ква – Умань – одна нитка діа­ме­тром 1000 – 1200 мм і про­тя­жні­стю 200 км;
 • Рай­го­род­ське водо­схо­ви­ще – Сівер­сько­до­нецьк – одна нитка із залі­зо­бе­тон­них труб діа­ме­тром 1000 мм і про­тя­жні­стю 82 км.

ДІ «УкрН­ДІ­во­до­ка­нал­про­ект» бере участь у вирі­шен­ні стра­те­гі­чних питань, пов’язаних із поста­ча­н­ням спо­жи­ва­чам які­сної питної води, а також від­ве­де­н­ням та очи­ще­н­ням сті­чних вод згі­дно із Загаль­но­дер­жав­ною про­гра­мою «Питна вода Укра­ї­ни» та Загаль­но­дер­жав­ною про­гра­мою рефор­му­ва­н­ня та роз­ви­тку житло­во-кому­наль­но­го госпо­дар­ства Укра­ї­ни.
Інсти­ту­том роз­ро­бле­но роз­діл «Водо­по­ста­ча­н­ня, кана­лі­за­ція та дощо­ва кана­лі­за­ція про­ми­сло­вих утво­рень м. Киє­ва» у скла­ді Гене­раль­но­го пла­ну роз­ви­тку м. Киє­ва та його при­мі­ської зони до 2025 р., про­е­кти систем водо­по­ста­ча­н­ня та водо­від­ве­де­н­ня для ряду житло­вих маси­вів міст Київ та Бро­ва­ри, а також для смт Бари­шів­ка, м. Бере­зань, м. Теті­їв, смт Скви­ра, смт Воло­дар­ка, смт Згу­рів­ка, смт Госто­мель, м. Ірпінь, мета­лур­гій­них заво­дів у містах Ком­со­мольськ та Біла Цер­ква, про­е­кти очи­сних спо­руд для м. Борис­піль, про­ект рекон­стру­кції очи­сних спо­руд для м. Ком­со­мольськ, про­е­кти дре­на­жних систем і систем буді­вель­но­го водо­зни­же­н­ня для НСК «Олім­пій­ський», про­ект водо­за­бо­ру для забез­пе­че­н­ня питною та техні­чною водою під­при­ємств м. Ком­со­мольськ, про­е­кти зон сані­тар­ної охо­ро­ни дже­рел водо­по­ста­ча­н­ня та водних об’єктів ВАТ «ЗМК «Запо­ріж­сталь», про­е­кти систем водо­по­ста­ча­н­ня та дощо­вої кана­лі­за­ції житло­во­го маси­ву в с. Чай­ки Киє­во-Свя­то­шин­сько­го райо­ну Київ­ської обла­сті та ряд інших.
За про­е­кта­ми інсти­ту­ту побу­до­ва­но деся­тки об’єктів водо­по­ста­ча­н­ня та водо­від­ве­де­н­ня для Турк­ме­ні­ста­ну, в т.ч. уні­каль­ні об’єкти для м. Ашга­бат – міські кана­лі­за­цій­ні очи­сні спо­ру­ди поту­жні­стю 300 тис. куб.м/добу та дре­на­жно-кому­ні­ка­цій­ний тунель.

Рекон­стру­кція НСК «Олім­пій­ський». Дре­на­жні систе­ми та систе­ми буді­вель­но­го водо­зни­же­н­ня

Будів­ни­цтво дре­на­жно-кому­ні­ка­цій­но­го туне­лю в м. Ашга­бат (Турк­ме­ні­стан)

Об’єкти промислової гідротехніки

Систе­ми водо­по­ста­ча­н­ня міст, водо­схо­ви­ща:

 • Вілій­сько-Мін­ська водна систе­ма для водо­по­ста­ча­н­ня м. Мінськ у скла­ді водо­схо­ви­ща на р. Вілія і кана­лу про­тя­жні­стю 75 км із 5-ма насо­сни­ми стан­ці­я­ми пере­ка­чу­ва­н­ня в р. Сві­слоч поту­жні­стю 1,3 млн. куб.м/добу);
 • Кара­чу­нів­ске водо­схо­ви­ще ємні­стю 300 млн. куб.м для водо­по­ста­ча­н­ня м. Кри­вий Ріг.

Пре­а­е­ра­ція водо­за­бір­но­го ков­ша Кара­чу­нів­сько­го водо­про­від­но­го ком­пле­ксу (м. Кри­вий Ріг)

Хво­сто­схо­ви­ща з систе­ма­ми гідро­транс­пор­ту і обо­ро­тно­го водо­по­ста­ча­н­ня, нако­пи­чу­ва­чі та полі­го­ни для скла­ду­ва­н­ня від­хо­дів:

 • хво­сто­схо­ви­ще Пів­ні­чно­го гір­ни­чо-зба­га­чу­валь­но­го ком­бі­на­ту;
 • хво­сто­схо­ви­ще Пол­тав­сько­го гір­ни­чо-зба­га­чу­валь­но­го ком­бі­на­ту;

Хво­сто­схо­ви­ще ВАТ “Пол­тав­ський ГЗК”

 • хво­сто­схо­ви­ще Пів­ден­но­го гір­ни­чо-зба­га­чу­валь­но­го ком­бі­на­ту;
 • хво­сто­схо­ви­ще гір­ни­чо-зба­га­чу­валь­но­го ком­бі­на­ту ПрАТ «Арсе­лор­Міт­тал Кри­вий Ріг»;

Хво­сто­схо­ви­ще ПрАТ «Арсе­лор­Міт­тал Кри­вий Ріг»

 • хво­сто­схо­ви­ще Цен­траль­но­го гір­ни­чо-зба­га­чу­валь­но­го ком­бі­на­ту;
 • хво­сто­схо­ви­ще Інгу­ле­цько­го гір­ни­чо-зба­га­чу­валь­но­го ком­бі­на­ту;

Хво­сто­схо­ви­ще ПрАТ “Інгу­ле­цький ГЗК”

 • хво­сто­схо­ви­ще Схі­дно­го гір­ни­чо-зба­га­чу­валь­но­го ком­бі­на­ту;
 • хво­сто­схо­ви­ще Кри­во­різь­ко­го гір­ни­чо-зба­га­чу­валь­но­го ком­бі­на­ту оки­сле­них руд;
 • хво­сто­схо­ви­ще Віль­но­гір­сько­го гір­ни­чо-мета­лур­гій­но­го ком­бі­на­ту;
 • шла­мо­схо­ви­ще Мико­ла­їв­сько­го гли­но­зем­но­го заво­ду;

Шла­мо­схо­ви­ще ТОВ “Мико­ла­їв­ський гли­но­зем­ний завод”

 • хво­сто­схо­ви­ще Азер­бай­джан­сько­го гір­ни­чо-зба­га­чу­валь­но­го ком­бі­на­ту;
 • хво­сто­схо­ви­ще Чіа­тур­мар­га­не­цько­го гір­ни­чо-зба­га­чу­валь­но­го ком­бі­на­ту (Гру­зія);
 • хво­сто­схо­ви­ще Мар­га­не­цько­го гір­ни­чо-зба­га­чу­валь­но­го ком­бі­на­ту;
 • хво­сто­схо­ви­ще Верх­ньо­дні­пров­сько­го гір­ни­чо-зба­га­чу­валь­но­го ком­бі­на­ту;
 • хво­сто­схо­ви­ще Камиш-Бурун­сько­го гір­ни­чо-зба­га­чу­валь­но­го ком­бі­на­ту;
 • хво­сто­схо­ви­ще Стой­лен­сько­го гір­ни­чо-зба­га­чу­валь­но­го ком­бі­на­ту;
 • нако­пи­чу­вач рід­ких від­хо­дів Крим­сько­го содо­во­го заво­ду;
 • полі­гон скла­ду­ва­н­ня твер­дих виро­бни­чих від­хо­дів Біло­цер­ків­сько­го шин­но­го ком­бі­на­ту;
 • полі­гон скла­ду­ва­н­ня від­хо­дів Тоболь­сько­го нафто­хі­мі­чно­го ком­бі­на­ту;
 • бетон­ні русло­ві гре­блі на річках Рось, Чечва, Удра та ін.

Хво­сто­схо­ви­ще ВАТ “Пів­ден­ний ГЗК”

Ком­пле­кси згу­ще­н­ня хво­стів:

 • ком­плекс згу­ще­н­ня хво­стів ВАТ “Пів­ден­ний ГЗК”;

Ком­плекс згу­ще­н­ня хво­стів ВАТ “Пів­ден­ний ГЗК”

У тепе­рі­шній час інсти­тут про­дов­жує вико­ну­ва­ти ком­пле­ксні прое­кт­ні робо­ти, пов’язані з забез­пе­че­н­ням екс­плу­а­та­ції шла­мо­схо­вищ гір­ни­чо-зба­га­чу­валь­них ком­бі­на­тів Укра­ї­ни. Так, роз­ро­бле­ні про­е­кти наро­щу­ва­н­ня хво­сто­схо­вищ із систе­ма­ми гідро­транс­пор­ту та обо­ро­тно­го водо­по­ста­ча­н­ня для ПрАТ «Цен­траль­ний ГЗК», ПрАТ «Пів­ні­чний ГЗК», ПАТ «Пів­ден­ний ГЗК», ПрАТ «Інгу­ле­цький ГЗК», ПАТ «Арсе­лор­Міт­тал Кри­вий Ріг», ДП «Схі­дний ГЗК», ВАТ «Пол­тав­ський ГЗК», ТОВ «Мико­ла­їв­ський гли­но­зем­ний завод», ДП «ОГХК» Філія «Віль­но­гір­ський ГМК» та інших ком­бі­на­тів Кри­во­ріж­жя. Роз­ро­бля­ю­ться про­е­кти нових хво­сто­схо­вищ для ТОВ «Біла­нів­ський ГЗК», ТОВ «Єри­стів­ський ГЗК», ПАТ «Пів­ден­ний ГЗК», ПАТ «Арсе­лор­Міт­тал Кри­вий Ріг», ПрАТ «Пів­ні­чний ГЗК» та ряду інших.