Кваліфікаційні сертифікати

Ква­лі­фі­ка­цій­ний сер­ти­фі­кат від­по­від­аль­но­го вико­нав­ця окре­мих видів робіт (послуг), пов’язаних із ство­ре­н­ням об’єктів архі­те­кту­ри, про­від­но­го екс­пер­та буді­вель­но­го Гре­ба­на Іго­ра Лео­ні­до­ви­ча, вид робіт – техні­чне обсте­же­н­ня буді­вель і спо­руд кла­су наслід­ків (від­по­від­аль­но­сті) СС3 (зна­чні наслід­ки), серія АЕ № 004436, вида­ний Ате­ста­цій­ною архі­те­ктур­но-буді­вель­ною комі­сі­єю Все­укра­їн­ської гро­мад­ської орга­ні­за­ції “Асо­ці­а­ція екс­пер­тів буді­вель­ної галу­зі” 14.12.2016 р.

Ква­лі­фі­ка­цій­ний сер­ти­фі­кат від­по­від­аль­но­го вико­нав­ця окре­мих видів робіт (послуг), пов’язаних із ство­ре­н­ням об’єктів архі­те­кту­ри, інже­не­ра-про­е­кту­валь­ни­ка Гре­ба­на Іго­ра Лео­ні­до­ви­ча, вид робіт – інже­нер­но-буді­вель­не про­е­кту­ва­н­ня у части­ні забез­пе­че­н­ня меха­ні­чно­го опо­ру та стій­ко­сті щодо об’єктів будів­ни­цтва кла­су наслід­ків (від­по­від­аль­но­сті) СС3 (зна­чні наслід­ки), серія АР № 019129, вида­ний Ате­ста­цій­ною архі­те­ктур­но-буді­вель­ною комі­сі­єю Міні­стер­ства регіо­наль­но­го роз­ви­тку, будів­ни­цтва та житло­во-кому­наль­но­го госпо­дар­ства Укра­ї­ни 21.02.2022 р.

Ква­лі­фі­ка­цій­ний сер­ти­фі­кат від­по­від­аль­но­го вико­нав­ця окре­мих видів робіт (послуг), пов’язаних із ство­ре­н­ням об’єктів архі­те­кту­ри, інже­не­ра-про­е­кту­валь­ни­ка Гре­ба­на Іго­ра Лео­ні­до­ви­ча, вид робіт – інже­нер­но-буді­вель­не про­е­кту­ва­н­ня у части­ні забез­пе­че­н­ня еко­но­мії енер­гії, серія АР № 000631, вида­ний Ате­ста­цій­ною архі­те­ктур­но-буді­вель­ною комі­сі­єю Міні­стер­ства регіо­наль­но­го роз­ви­тку, будів­ни­цтва та житло­во-кому­наль­но­го госпо­дар­ства Укра­ї­ни 04.06.2012 р.

Ква­лі­фі­ка­цій­ний сер­ти­фі­кат від­по­від­аль­но­го вико­нав­ця окре­мих видів робіт (послуг), пов’язаних із ство­ре­н­ням об’єктів архі­те­кту­ри, інже­не­ра-про­е­кту­валь­ни­ка Рад­чу­ка Оле­ксан­дра Дми­тро­ви­ча, вид робіт – інже­нер­но-буді­вель­не про­е­кту­ва­н­ня у части­ні забез­пе­че­н­ня меха­ні­чно­го опо­ру та стій­ко­сті, серія АР № 011017, вида­ний Ате­ста­цій­ною архі­те­ктур­но-буді­вель­ною комі­сі­єю Міні­стер­ства регіо­наль­но­го роз­ви­тку, будів­ни­цтва та житло­во-кому­наль­но­го госпо­дар­ства Укра­ї­ни 30.04.2015 р.

Ква­лі­фі­ка­цій­ний сер­ти­фі­кат від­по­від­аль­но­го вико­нав­ця окре­мих видів робіт (послуг), пов’язаних із ство­ре­н­ням об’єктів архі­те­кту­ри, інже­не­ра-про­е­кту­валь­ни­ка Ново­двор­ської Оле­ни Мико­ла­їв­ни, вид робіт – інже­нер­но-буді­вель­не про­е­кту­ва­н­ня у части­ні забез­пе­че­н­ня меха­ні­чно­го опо­ру та стій­ко­сті щодо об’єктів будів­ни­цтва кла­су наслід­ків (від­по­від­аль­но­сті) СС3 (зна­чні наслід­ки), серія АР № 018362, вида­ний Ате­ста­цій­ною архі­те­ктур­но-буді­вель­ною комі­сі­єю Міні­стер­ства регіо­наль­но­го роз­ви­тку, будів­ни­цтва та житло­во-кому­наль­но­го госпо­дар­ства Укра­ї­ни 23.12.2021 р.

Ква­лі­фі­ка­цій­ний сер­ти­фі­кат від­по­від­аль­но­го вико­нав­ця окре­мих видів робіт (послуг), пов’язаних із ство­ре­н­ням об’єктів архі­те­кту­ри, інже­не­ра-про­е­кту­валь­ни­ка Яре­ми Оле­ни Сте­па­нів­ни, вид робіт – інже­нер­но-буді­вель­не про­е­кту­ва­н­ня у части­ні забез­пе­че­н­ня меха­ні­чно­го опо­ру та стій­ко­сті, серія АР № 011036, вида­ний Ате­ста­цій­ною архі­те­ктур­но-буді­вель­ною комі­сі­єю Міні­стер­ства регіо­наль­но­го роз­ви­тку, будів­ни­цтва та житло­во-кому­наль­но­го госпо­дар­ства Укра­ї­ни 30.04.2015 р.

Ква­лі­фі­ка­цій­ний сер­ти­фі­кат від­по­від­аль­но­го вико­нав­ця окре­мих видів робіт (послуг), пов’язаних із ство­ре­н­ням об’єктів архі­те­кту­ри, інже­не­ра-про­е­кту­валь­ни­ка Дзюн­дзі Тетя­ни Воло­ди­ми­рів­ни, вид робіт – інже­нер­но-буді­вель­не про­е­кту­ва­н­ня у части­ні забез­пе­че­н­ня меха­ні­чно­го опо­ру та стій­ко­сті, серія АР № 007530, вида­ний Ате­ста­цій­ною архі­те­ктур­но-буді­вель­ною комі­сі­єю Міні­стер­ства регіо­наль­но­го роз­ви­тку, будів­ни­цтва та житло­во-кому­наль­но­го госпо­дар­ства Укра­ї­ни 07.05.2013 р.

Ква­лі­фі­ка­цій­ний сер­ти­фі­кат від­по­від­аль­но­го вико­нав­ця окре­мих видів робіт (послуг), пов’язаних із ство­ре­н­ням об’єктів архі­те­кту­ри, інже­не­ра-про­е­кту­валь­ни­ка Яре­ми Оле­ксан­дра Васи­льо­ви­ча, вид робіт – інже­нер­но-буді­вель­не про­е­кту­ва­н­ня у части­ні забез­пе­че­н­ня меха­ні­чно­го опо­ру та стій­ко­сті щодо об’єктів будів­ни­цтва кла­су наслід­ків (від­по­від­аль­но­сті) СС3 (зна­чні наслід­ки), серія АР № 016035, вида­ний Ате­ста­цій­ною архі­те­ктур­но-буді­вель­ною комі­сі­єю Все­укра­їн­ською гро­мад­ською орга­ні­за­ці­єю «Гіль­дія про­е­кту­валь­ни­ків у будів­ни­цтві» від 05.12.2019 р.

Ква­лі­фі­ка­цій­ний сер­ти­фі­кат від­по­від­аль­но­го вико­нав­ця окре­мих видів робіт (послуг), пов’язаних із ство­ре­н­ням об’єктів архі­те­кту­ри, інже­не­ра-про­е­кту­валь­ни­ка Кра­то­ка Сер­гія Мико­ла­йо­ви­ча, вид робіт – інже­нер­но-буді­вель­не про­е­кту­ва­н­ня у части­ні забез­пе­че­н­ня меха­ні­чно­го опо­ру та стій­ко­сті, серія АР № 000467, вида­ний Ате­ста­цій­ною архі­те­ктур­но-буді­вель­ною комі­сі­єю Міні­стер­ства регіо­наль­но­го роз­ви­тку, будів­ни­цтва та житло­во-кому­наль­но­го госпо­дар­ства Укра­ї­ни 25.05.2012 р.

Ква­лі­фі­ка­цій­ний сер­ти­фі­кат від­по­від­аль­но­го вико­нав­ця окре­мих видів робіт (послуг), пов’язаних із ство­ре­н­ням об’єктів архі­те­кту­ри, інже­не­ра-про­е­кту­валь­ни­ка Шлі­хти Сер­гія Оле­ксан­дро­ви­ча, вид робіт – інже­нер­но-буді­вель­не про­е­кту­ва­н­ня у части­ні кошто­ри­сної доку­мен­та­ції, серія АР № 013292, вида­ний Ате­ста­цій­ною архі­те­ктур­но-буді­вель­ною комі­сі­єю Все­укра­їн­ської гро­мад­ської орга­ні­за­ції “Гіль­дія про­е­кту­валь­ни­ків у будів­ни­цтві” 07.06.2017 р.

Ква­лі­фі­ка­цій­ний сер­ти­фі­кат від­по­від­аль­но­го вико­нав­ця окре­мих видів робіт (послуг), пов’язаних із ство­ре­н­ням об’єктів архі­те­кту­ри, інже­не­ра-про­е­кту­валь­ни­ка Жда­но­вої Ган­ни Мико­ла­їв­ни, вид робіт – інже­нер­но-буді­вель­не про­е­кту­ва­н­ня у части­ні забез­пе­че­н­ня без­пе­ки екс­плу­а­та­ції, забез­пе­че­н­ня захи­сту від шуму щодо об’єктів будів­ни­цтва кла­су наслід­ків (від­по­від­аль­но­сті) СС3 (зна­чні наслід­ки), серія АР № 016821, вида­ний Ате­ста­цій­ною архі­те­ктур­но-буді­вель­ною комі­сі­єю Все­укра­їн­ської гро­мад­ської орга­ні­за­ції “Гіль­дія про­е­кту­валь­ни­ків у будів­ни­цтві” 12.11.2020 р.

Ква­лі­фі­ка­цій­ний сер­ти­фі­кат від­по­від­аль­но­го вико­нав­ця окре­мих видів робіт (послуг), пов’язаних із ство­ре­н­ням об’єктів архі­те­кту­ри, інже­не­ра-про­е­кту­валь­ни­ка Черев­ко Вален­ти­ни Юрі­їв­ни, вид робіт – інже­нер­но-буді­вель­не про­е­кту­ва­н­ня у части­ні вико­на­н­ня інже­нер­них вишу­ку­вань, серія АР № 016970, вида­ний Ате­ста­цій­ною архі­те­ктур­но-буді­вель­ною комі­сі­єю Все­укра­їн­ської гро­мад­ської орга­ні­за­ції “Гіль­дія про­е­кту­валь­ни­ків у будів­ни­цтві” 10.12.2020 р.

Ква­лі­фі­ка­цій­ний сер­ти­фі­кат від­по­від­аль­но­го вико­нав­ця окре­мих видів робіт (послуг), пов’язаних із ство­ре­н­ням об’єктів архі­те­кту­ри, інже­не­ра-про­е­кту­валь­ни­ка Чере­ва­ча Воло­ди­ми­ра Федо­ро­ви­ча, вид робіт – інже­нер­но-буді­вель­не про­е­кту­ва­н­ня у части­ні забез­пе­че­н­ня меха­ні­чно­го опо­ру та стій­ко­сті щодо об’єктів будів­ни­цтва кла­су наслід­ків (від­по­від­аль­но­сті) СС3 (зна­чні наслід­ки), серія АР № 018167, вида­ний Ате­ста­цій­ною архі­те­ктур­но-буді­вель­ною комі­сі­єю Все­укра­їн­ською гро­мад­ською орга­ні­за­ці­єю «Гіль­дія про­е­кту­валь­ни­ків у будів­ни­цтві» від 09.12.2021 р.