Нормативні документи

Інсти­тут, як базо­ва орга­ні­за­ція з нау­ко­во-техні­чної діяль­но­сті в галу­зі водо­по­ста­ча­н­ня, водо­від­ве­де­н­ня та про­ми­сло­вих гідро­те­хні­чних спо­руд, супро­во­джує або бере участь у супро­во­ді гру­пи нор­ма­тив­них доку­мен­тів по дано­му напря­му, серед яких:

 • ДБН В.2.5–74:2013 Водо­по­ста­ча­н­ня. Зов­ні­шні мере­жі та спо­ру­ди. Основ­ні поло­же­н­ня про­е­кту­ва­н­ня;
 • ДБН В.2.5–75:2013 Кана­лі­за­ція. Зов­ні­шні мере­жі та спо­ру­ди. Основ­ні поло­же­н­ня про­е­кту­ва­н­ня;
 • ДБН В.2.4–5:2012 Хво­сто­схо­ви­ща і шла­мо­на­ко­пи­чу­ва­чі. Части­на І Про­е­кту­ва­н­ня. Части­на ІІ Будів­ни­цтво.
 • ДБН В.2.5–64:2012 Вну­трі­шній водо­про­від та кана­лі­за­ція. Части­на І Про­е­кту­ва­н­ня. Части­на ІІ Будів­ни­цтво.

За уча­стю фахів­ців інсти­ту­ту роз­ро­бле­ні деся­тки нор­ма­тив­них та мето­ди­чних доку­мен­тів, напри­клад:

 • ДБН А.2.3–1-99 Тери­то­рі­аль­на діяль­ність в будів­ни­цтві. Основ­ні поло­же­н­ня;
 • ДСТУ Б В.2.4–6:2012 Спо­ру­ди водо­за­бір­ні, водо­ски­дні та затво­ри. Тер­мі­ни та визна­че­н­ня;
 • ДСТУ Б В.2.5–26-2005 Люки огля­до­вих і дощо­при­ймаль­них злив­них коло­дя­зів. Техні­чні умо­ви;
 • ДСТУ Б В.2.5–6-96 Аера­то­ри труб­ча­сті (тру­би дре­на­жні, філь­тру­ю­чі) з пори­сто­го полі­ети­ле­ну. Загаль­ні техні­чні умо­ви;
 • Мето­ди­ка обсте­же­н­ня та паспор­ти­за­ція гідро­те­хні­чних спо­руд, систем гідрав­лі­чно­го вилу­че­н­ня та сор­ту­ва­н­ня про­ми­сло­вих від­хо­дів та хво­стів;
 • Поло­же­н­ня про­без­пе­чну та надій­ну екс­плу­а­та­цію зов­ні­шніх мереж і спо­руд водо­по­ста­ча­н­ня й кана­лі­за­ції;
 • Змі­на №1 ДСТУ-Н Б EN 1993–4-3:2012 Євро­код з про­е­кту­ва­н­ня ста­ле­вих кон­стру­кцій. Части­на 4–3. Тру­бо­про­во­ди (EN 1993–4-3:2007, IDT).