Адміністрація інституту

ОГЛОБЛЯ
ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Дире­ктор інституту,
Заслу­же­ний діяч нау­ки і техні­ки України,
доктор техні­чних наук, професор

ДУБ
ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ

Засту­пник директора
з екс­плу­а­та­ції та розвитку

ПРИМАК
СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Голов­ний інже­нер інсти­ту­ту

ГРЕБАН
ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ

Засту­пник
голов­но­го інже­не­ра інституту