Організаційна структура

Схе­ма орга­ні­за­цій­ної стру­кту­ри вклю­чає всі еле­мен­ти, які необ­хі­дні для здій­сне­н­ня
виро­бни­чої діяль­но­сті та ефе­ктив­но­го управ­лі­н­ня інсти­ту­том.

Тери­то­рі­аль­но інсти­тут роз­та­шо­ва­но у м. Київ. Виро­бни­ча база з ремон­ту і ком­пле­кта­ції авто­транс­пор­ту та буро­во­го обла­дна­н­ня зна­хо­ди­ться в с. Петрів­ське Киє­во-Свя­то­шин­сько­го райо­ну Київ­ської обла­сті, а база від­по­чин­ку «Здоров’я» — в с. Про­хо­рів­ка Канів­сько­го райо­ну Чер­ка­ської обла­сті.