База відпочинку “Здоров’я”

Запро­шу­є­мо всіх бажа­ю­чих від­по­чи­ти на нашій базі, яка роз­та­шо­ва­на під Кане­вом в мальов­ни­чо­му місці на бере­зі Дні­пра.

База зна­хо­ди­ться в чисто­му сосно­во­му лісі. На базі є свій пляж, про­кат чов­нів, місця для гар­ної рибал­ки. Для від­по­чин­ку про­по­ну­ю­ться 2–3-4-місні кім­на­ти в дерев’яних будин­ках. Будин­ки обла­дна­ні необ­хі­дни­ми мебля­ми, холо­диль­ни­ком, газо­вою пли­тою, вида­є­ться постіль і посуд. Поруч з базою від­по­чин­ку роз­та­шо­ва­но місце­вий ринок. На сусі­дній базі пра­цює мага­зин і кафе. База від­по­чин­ку пра­цює щорі­чно з трав­ня по жов­тень вклю­чно.

Замовлення путівок за тел:  +38 (063) 265–53-08

Адре­са бази від­по­чин­ку:
с. Про­хо­рів­ка, Канів­ський район, Чер­ка­ська область (130 км від Киє­ва).

Заві­ду­вач бази від­по­чин­ку: Дошка Василь Гри­го­ро­вич
тел.: +38 (050) 351–08–71

Як діста­ти­ся: з Киє­ва до бази від­по­чин­ку можна доїха­ти на мар­шу­тно­му авто­бу­сі Київ-Канів, який від­прав­ля­є­ться щодня від авто­стан­ції “Дар­ни­ця” (просп. Юрія Гага­рі­на, 1, тел.: +38 (044) 559–46-18).

База відпочинку “Здоров’я”

Адре­са: с. Про­хо­рів­ка, Канів­ський район, Чер­ка­ська область