Накази, свідоцтва, ліцензії, сертифікати

1. Наказ Міні­стер­ства регіо­наль­но­го роз­ви­тку, будів­ни­цтва та житло­во-кому­наль­но­го госпо­дар­ства Укра­ї­ни від 03.01.2012 р. №12 про нада­н­ня інсти­ту­ту ста­ту­су базо­вої орга­ні­за­ції з нау­ко­во-техні­чної діяль­но­сті у будів­ни­цтві.
Нака­зом Міні­стер­ства регіо­наль­но­го роз­ви­тку, будів­ни­цтва та житло­во-кому­наль­но­го госпо­дар­ства Укра­ї­ни від 09.08.2018 р. №207 визна­че­но напрям нау­ко­во-техні­чної діяль­но­сті: нау­ко­во-дослі­дне та інфор­ма­цій­но-техні­чне забез­пе­че­н­ня про­е­кту­ва­н­ня та будів­ни­цтва зов­ні­шніх мереж цен­тра­лі­зо­ва­но­го водо­по­ста­ча­н­ня та водо­від­ве­де­н­ня, а також об’єктів про­ми­сло­вої гідро­те­хні­ки.

2. Ріше­н­ня коле­гії Міні­стер­ства регіо­наль­но­го роз­ви­тку, будів­ни­цтва та житло­во-кому­наль­но­го госпо­дар­ства Укра­ї­ни від 13.07.2012 р. №24 про дер­жав­ну ате­ста­цію інсти­ту­ту, як нау­ко­во-дослі­дної (нау­ко­во-техні­чної) орга­ні­за­ції та від­не­се­н­ня його до кате­го­рії “А”.
Ріше­н­ням коле­гії Міні­стер­ства регіо­наль­но­го роз­ви­тку, будів­ни­цтва та житло­во-кому­наль­но­го госпо­дар­ства Укра­ї­ни від 04.04.2017 р. №8 повтор­но під­твер­дже­но ста­тус інсти­ту­ту, як нау­ко­во-дослі­дної (нау­ко­во-техні­чної) орга­ні­за­ції з від­не­се­н­ням його до кате­го­рії “А”.

3. Сві­до­цтво Міні­стер­ства осві­ти і нау­ки Укра­ї­ни від 17.09.2015 р., серія НД №01877 про вне­се­н­ня Укра­їн­сько­го дер­жав­но­го нау­ко­во-дослі­дно­го і прое­кт­но-вишу­ку­валь­но­го інсти­ту­ту «УкрН­ДІ­во­до­ка­нал­про­ект» до Дер­жав­но­го реє­стру нау­ко­вих уста­нов, яким нада­є­ться під­трим­ка дер­жа­ви.

4. Наказ Мін­пром­по­лі­ти­ки Укра­ї­ни від 15.09.1998 р. №319 та Дер­жбу­ду Укра­ї­ни від 15.09.1998 р. №204 про при­зна­че­н­ня Укра­їн­сько­го дер­жав­но­го нау­ко­во-дослі­дно­го і прое­кт­но-вишу­ку­валь­но­го інсти­ту­ту “УкрН­ДІ­во­до­ка­нал­про­ект” голов­ною орга­ні­за­ці­єю — гене­раль­ним про­е­кту­валь­ни­ком хво­сто­вих госпо­дарств гір­ни­чо-зба­га­чу­валь­них ком­бі­на­тів Укра­ї­ни.

5. Ліцен­зія Дер­жав­ної інспе­кції техно­ген­ної без­пе­ки Укра­ї­ни від 21.12.2012 р. АЕ №184174 на про­е­кту­ва­н­ня систем поже­жної сигна­лі­за­ції, спо­ві­ще­н­ня про поже­жу та управ­лі­н­ня ева­ку­а­ці­єю людей, пере­да­чі три­во­жних спо­ві­щень на об’єктах зі сере­днім та незна­чним сту­пе­нем ризи­ку поже­жної без­пе­ки, про­е­кту­ва­н­ня при­стро­їв бли­скав­ко­за­хи­сту на об’єктах з сере­днім та незна­чним сту­пе­нем ризи­ку поже­жної без­пе­ки.

6. Сві­до­цтво ДП “Укр­ме­тр­тест­стан­дарт” від 23.05.2014 р. №ПТ-186/14 про ате­ста­цію гео­те­хні­чної лабо­ра­то­рії від­ді­лу інже­нер­но-техні­чних робіт на під­ста­ві Зако­ну Укра­ї­ни “Про метро­ло­гію та метро­ло­гі­чну діяль­ність” на про­ве­де­н­ня вимі­рю­вань пока­зни­ків об’єктів.

7. Дозвіл Тери­то­рі­аль­но­го управ­лі­н­ня дер­жав­ної слу­жби гір­ни­чо­го нагля­ду та про­ми­сло­вої без­пе­ки Укра­ї­ни №761.12.32 від 27.03.2012 р. на вико­на­н­ня робіт під­ви­ще­ної небез­пе­ки.

8. Сер­ти­фі­кат від­по­від­но­сті систе­ми мене­джмен­ту вимо­гам стан­дар­ту EN ISO 9001:2008.

Укра­їн­ським дер­жав­ним нау­ко­во-дослі­дним і прое­кт­но-вишу­ку­валь­ним інсти­ту­том «УкрН­ДІ­во­до­ка­нал­про­ект» було отри­ма­но сер­ти­фі­кат між­на­ро­дно­го орга­ну з сер­ти­фі­ка­ції TUV International Certification за номе­ром TIC 15 100 96472, який під­твер­джує від­по­від­ність систе­ми мене­джмен­ту яко­сті інсти­ту­ту вимо­гам між­на­ро­дно­го стан­дар­ту ISO 9001:2008.

Орган з сер­ти­фі­ка­ції систем мене­джмен­ту та пер­со­на­лу TUV-Thuringen (ТЮФ Тюрін­ген) в осо­бі його пред­став­ни­цтва – ком­па­нії «ІНТЕРСЕРТ-УКРАЇНА» від­по­від­но до систе­ми TUV International Certification (TIC) засвід­чує, що під­при­єм­ство “Укра­їн­ський дер­жав­ний нау­ко­во-дослі­дний і прое­кт­но-вишу­ку­валь­ний інсти­тут УкрН­ДІ­во­до­ка­нал­про­ект» впро­ва­ди­ло і успі­шно засто­со­вує систе­му мене­джмен­ту згі­дно із зазна­че­ним стан­дар­том в насту­пних обла­стях сер­ти­фі­ка­ції від­по­від­но до мето­ди­ки TIC засвід­чує, що під­при­єм­ство Укра­їн­ський дер­жав­ний нау­ко­во-дослі­дний і прое­кт­но- вишу­ку­валь­ний інсти­тут «УкрН­ДІ­во­до­ка­нал­про­ект» впро­ва­ди­ло і успі­шно засто­со­вує систе­му мене­джмен­ту згі­дно із зазна­че­ним стан­дар­том в насту­пних обла­стях: дослі­дже­н­ня та про­е­кту­ва­н­ня систем зов­ні­шньо­го водо­по­ста­ча­н­ня та водо­від­ве­де­н­ня, а також про­ми­сло­вих гідро­те­хні­чних спо­руд, про­ве­де­н­ня інже­нер­них вишу­ку­вань, автор­ський нагляд за будів­ни­цтвом, вико­на­н­ня фун­кцій базо­вої орга­ні­за­ції з нау­ко­во-техні­чної діяль­но­сті в будів­ни­цтві за визна­че­ни­ми напря­ма­ми, роз­ро­бле­н­ня та супро­від нор­ма­тив­них доку­мен­тів.

9. Сер­ти­фі­кат уча­сни­ка Укра­їн­ської Асо­ці­а­ції під­при­ємств водо­про­від­но-кана­лі­за­цій­но­го госпо­дар­ства «Укр­во­до­ка­на­л­еко­ло­гія»

10. Ква­лі­фі­ка­цій­ні сер­ти­фі­ка­ти інже­не­рів-про­е­кту­валь­ни­ків та екс­пер­тів.