Функції територіальної та базової організації

У 1963 р. УкрН­ДІ­во­до­ка­нал­про­е­кту було нада­но ста­ту­су тери­то­рі­аль­но­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го інсти­ту­ту з водо­по­ста­ча­н­ня та водо­від­ве­де­н­ня в Укра­ї­ні по 15 обла­стях Пра­в­обе­реж­жя та Крим­ській обла­сті, містах Київ і Сева­сто­поль, а також на тери­то­рії Мол­до­ви. Тери­то­рі­аль­на діяль­ність у будів­ни­цтві ство­рю­ва­ла­ся з метою поси­ле­н­ня і полі­пше­н­ня дер­жав­но­го управ­лі­н­ня про­ми­сло­вим будів­ни­цтвом за умов пла­но­во­го госпо­да­рю­ва­н­ня, для удо­ско­на­ле­н­ня форм і мето­дів вирі­ше­н­ня місто­бу­дів­них, при­ро­до­охо­рон­них і соці­аль­них питань при будів­ни­цтві. Були прийня­ті та зако­но­дав­чо- нор­ма­тив­но закрі­пле­ні вимо­ги щодо роз­мі­ще­н­ня під­при­ємств на спе­ці­аль­но виді­ле­них тери­то­рі­ях (пром­ву­злах, пром­ра­йо­нах, пром­зо­нах) із роз­ро­бле­н­ням схем єди­но­го гене­раль­но­го пла­ну про­м­утво­рень, що ство­рю­ва­ли­ся на цих тери­то­рі­ях. У схе­мах цен­тра­лі­зо­ва­но вирі­шу­ва­ли­ся усі пита­н­ня щодо інже­нер­ної інфра­стру­кту­ри про­м­утво­рень, а також роз­мі­ще­н­ня та інже­нер­но­го забез­пе­че­н­ня житло­во­го секто­ру під­при­ємств.

Про­тя­гом 1964 – 1991 рр. інсти­ту­том було роз­ро­бле­но 181 схе­му пром­ву­злів: в Укра­ї­ні – 101, в Росії – 27, в Біло­ру­сі – 26, у Мол­до­ві – 22, в Латвії – 5.

Міста Укра­ї­ни, для яких роз­ро­бле­ні схе­ми про­ми­сло­вих утво­рень

Водно­час інсти­тут, як тери­то­рі­аль­на орга­ні­за­ція, брав участь у роз­ро­блен­ні Схе­ми ком­пле­ксно­го вико­ри­ста­н­ня і охо­ро­ни водних ресур­сів коли­шньо­го СРСР на пері­од до 2000 р., деяких обла­сних і басей­но­вих схем, серед яких зна­чу­щим є роз­ро­бле­н­ня ком­пле­ксу захо­дів з охо­ро­ни басей­ну р. Дні­про. Вико­ну­ва­ли­ся роз­роб­ки із від­ве­де­н­ня сті­чних вод Дон­ба­су до Азов­сько­го моря, пода­чі води з р. Дні­про у Кри­во­ріж­жя, а також із ком­пле­ксно­го вико­ри­ста­н­ня сиро­вин­ної бази о. Сиваш, уза­галь­не­н­ня досві­ду про­е­кту­ва­н­ня і екс­плу­а­та­ції хво­сто­вих госпо­дарств та інші мас­шта­бні робо­ти.

Почи­на­ю­чи з 1976 р., ДІ «УкрН­ДІ­во­до­ка­нал­про­ект» здій­снює роз­гляд та пого­дже­н­ня пере­д­прое­кт­ної і прое­кт­ної доку­мен­та­ції для всіх об’єктів, роз­та­шо­ва­них на тери­то­рії Укра­ї­ни в зоні тери­то­рі­аль­ної діяль­но­сті інсти­ту­ту. На тепе­рі­шній час роз­гля­ну­то понад 22 тися­чі про­е­ктів, бага­то з яких були доо­пра­цьо­ва­ні з ура­ху­ва­н­ням заува­жень фахів­ців інсти­ту­ту.

Плі­дна тери­то­рі­аль­на діяль­ність інсти­ту­ту спри­я­ла ство­рен­ню техні­чної та орга­ні­за­цій­ної осно­ви для впро­ва­дже­н­ня ефе­ктив­них і еко­но­мі­чних техно­ло­гій, під­ви­щен­ню техні­чно­го рів­ня про­е­кту­ва­н­ня, будів­ни­цтва та екс­плу­а­та­ції інже­нер­них мереж та спо­руд, змен­шен­ню капі­та­ло­вкла­день і екс­плу­а­та­цій­них витрат.

Вра­хо­ву­ю­чи зна­чний нау­ко­во-техні­чний потен­ці­ал інсти­ту­ту, Дер­жбуд Укра­ї­ни в черв­ні 2005 року надав ДІ «УкрН­ДІ­во­до­ка­нал­про­ект» ста­ту­су базо­вої орга­ні­за­ції з нау­ко­во-техні­чної діяль­но­сті у галу­зі будів­ни­цтва за визна­че­ни­ми напря­ма­ми. Згі­дно з нака­зом Мін­ре­гіо­ну Укра­ї­ни з 2012 р. таки­ми напря­ма­ми є:

  • нау­ко­во-техні­чне, дослі­дне, нор­ма­тив­но-мето­ди­чне та інфор­ма­цій­не забез­пе­че­н­ня про­е­кту­ва­н­ня, будів­ни­цтва та екс­плу­а­та­ції систем зов­ні­шньо­го водо­по­ста­ча­н­ня та водо­від­ве­де­н­ня, а також об’єктів про­ми­сло­вої гідро­те­хні­ки;
  • веде­н­ня секре­та­рі­а­ту Техні­чно­го комі­те­ту стан­дар­ти­за­ції ТК 306 «Інже­нер­ні мере­жі та спо­ру­ди».

Як базо­ва орга­ні­за­ція за від­по­від­ни­ми напря­ма­ми діяль­но­сті інсти­тут бере участь у роз­ро­блен­ні та під­го­тов­ці про­е­ктів зако­но­дав­чих актів, нор­ма­тив­них доку­мен­тів, а також надає роз’яснення щодо окре­мих поло­жень чин­них нор­ма­тив­них доку­мен­тів. Напри­клад, були нада­ні про­по­зи­ції до про­е­ктів Водно­го коде­ксу Укра­ї­ни, Зако­ну Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до Зако­ну Укра­ї­ни «Про загаль­но­дер­жав­ну про­гра­му «Питна вода Укра­ї­ни» на 2006 – 2020 роки», Зако­ну Укра­ї­ни «Про цен­тра­лі­зо­ва­не водо­по­ста­ча­н­ня та водо­від­ве­де­н­ня», Зако­ну Укра­ї­ни «Про питну воду та питне водо­по­ста­ча­н­ня» та до бага­тьох інших.

Бага­то­рі­чний досвід про­е­кту­ва­н­ня об’єктів водо­по­ста­ча­н­ня, водо­від­ве­де­н­ня та про­ми­сло­вої гідро­те­хні­ки, в т.ч. і уні­каль­них, було вико­ри­ста­но фахів­ця­ми інсти­ту­ту при роз­ро­блен­ні базо­вих нор­ма­тив­них доку­мен­тів у галу­зі про­е­кту­ва­н­ня систем водо­по­ста­ча­н­ня, водо­від­ве­де­н­ня та про­ми­сло­вої гідро­те­хні­ки, а саме:

  • ДБН В.2.5–74:2013 «Водо­по­ста­ча­н­ня. Зов­ні­шні мере­жі і спо­ру­ди. Основ­ні поло­же­н­ня про­е­кту­ва­н­ня»;
  • ДБН В.2.5–75:2013 «Кана­лі­за­ція. Зов­ні­шні мере­жі та спо­ру­ди. Основ­ні поло­же­н­ня про­е­кту­ва­н­ня»;
  • ДБН В.2.4–5:2012 «Хво­сто­схо­ви­ща і шла­мо­на­ко­пи­чу­ва­чі. Части­на І. Про­е­кту­ва­н­ня. Части­на II. Будів­ни­цтво».